Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

6897 e3dc
Reposted fromidiod idiod viawrafag wrafag

May 07 2017

4225 2381 500
byle do Wigilii...
2861 86f4
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viapannakies pannakies
1428 99fb
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapannakies pannakies

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

March 12 2017

9313 d29f 500
Reposted frompierdolony pierdolony viakiks kiks
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom, imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
— autor nieznany
Reposted frompinkdress pinkdress viapozakontrola pozakontrola
2547 dc5e
Reposted fromkrzysk krzysk
0102 4a77
Reposted fromshar17666 shar17666 viapoem-orgy poem-orgy
2739 9d47
Reposted fromsarazation sarazation
2798 9dbc
Reposted fromtfu tfu viarenegade4ever renegade4ever
2774 81fe 500
Reposted fromsarazation sarazation
2780 12ac 500
Reposted fromsarazation sarazation

March 01 2017

4876 33b5
Reposted fromyourdemise yourdemise viacarmenluna carmenluna
2772 35d8
Reposted fromjethra jethra viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl